Suchen in GiNDok

Recherchieren Sie hier in allen Dokumenten, die auf GiNDok publiziert wurden.

Es wurden 13 Ergebnisse gefunden.

Zeige Ergebnisse 1 bis 5 von 13.

Sortieren

 1. Sprachliche Mittel zum Ausdruck von Emotionen in Lyrik : Eine textlinguistische Analyse

  Jednou z hlavních úloh poezie je zprostředkování emocí. Ĉlánek poukazuje na jazykové prostředky, kterými jsou vyjádřeny emoce v básních Güntera Grasse a Bertolda Brechta. Textově lingvistická analýza je zaměřena především na slovotvorné konstrukce a... mehr

   

  Jednou z hlavních úloh poezie je zprostředkování emocí. Ĉlánek poukazuje na jazykové prostředky, kterými jsou vyjádřeny emoce v básních Güntera Grasse a Bertolda Brechta. Textově lingvistická analýza je zaměřena především na slovotvorné konstrukce a jejich podíl na konstituci textu a kódování emocí. One of the main functions of poetry is to convey emotions. This paper investigates the linguistic means used to express emotions in poems by Günter Grass and Bertold Brecht. The study focuses on word-formation mechanisms and their contribution to the creation of text cohesion and the encoding of emotions

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: GiNDok
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Grass, Günter; Brecht, Bertolt; Gefühl <Motiv>; Sprache; Deutsch
  Lizenz:

  publikationen.ub.uni-frankfurt.de/home/index/help

  ;

  info:eu-repo/semantics/openAccess

 2. Emotionen in Comics

  Komiksy tvoří jedineĉný textový druh. Děj je vyprávěn pomocí na sebe navazujících obrazových sekvencí, postavy promlouvají přímou řeĉí. Jedná se však o psanou podobu jazyka, která je odkázána především na verbální komunikaĉní prostředky. Příspěvek se... mehr

   

  Komiksy tvoří jedineĉný textový druh. Děj je vyprávěn pomocí na sebe navazujících obrazových sekvencí, postavy promlouvají přímou řeĉí. Jedná se však o psanou podobu jazyka, která je odkázána především na verbální komunikaĉní prostředky. Příspěvek se zabývá otázkou, jaké prostředky volí autor komiksu k vyjádření emocí. Podrobněji jsou popisovány prostředky verbální, pozornost je však věnována také grafickému znázornění postav, uţití barev a symbolŧ. Comics constitute a unique text type. The story is narrated through a series of consecutive picture sequences, and the characters communicate via direct speech. Nevertheless, comics use the written form of language, which relies primarily on verbal communicative means. The paper examines what means are employed by the author of the comic for the purpose of expressing emotions. A more detailed description is devoted to the verbal means; attention is also paid to the graphic depiction of characters and the use of colours and symbols.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: GiNDok
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Comic; Gefühl <Motiv>; Deutsch
  Lizenz:

  publikationen.ub.uni-frankfurt.de/home/index/help

  ;

  info:eu-repo/semantics/openAccess

 3. Auf der Spur von Phraseologismen mit "lassen" Na stopě frazeologismů se slovesem "lassen" On the trail of phraseologisms with "lassen"

  Kauzativní sloveso "lassen" patří mezi dvacet nejčastěji pouţívaných sloves v němčině. Snad proto se vyznačuje tak hojným počtem významových nuancí. To se odráţí také v jeho pouţití jako součásti frazeologismů, u nichţ však lze i přes proces... mehr

   

  Kauzativní sloveso "lassen" patří mezi dvacet nejčastěji pouţívaných sloves v němčině. Snad proto se vyznačuje tak hojným počtem významových nuancí. To se odráţí také v jeho pouţití jako součásti frazeologismů, u nichţ však lze i přes proces lexikalizace stale vystopovat velmi úzký vztah k volným syntaktickým konstrukcím. Následující studie proto na základě korpusové rešerše vysvětluje postavení těchto jazykových jevů na pomezí lexikonu a gramatiky. The causative verb "lassen" is among the twenty most frequently used verbs in German, which could be the reason why it occurs in texts with many nuances of meaning. This is reflected in its use as a part of phraseologisms, which – despite the process of lexicalization – are very close to free syntactic constructions. The paper discusses the status of this language phenomenon between lexicon and grammar and explains it using selected corpus-based examples.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: GiNDok
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Germanische Sprachen; Deutsch (430)
  Schlagworte: Deutsch; Phraseologismus; Phraseologie; lassen
  Lizenz:

  publikationen.ub.uni-frankfurt.de/home/index/help

  ;

  info:eu-repo/semantics/openAccess

 4. Das Zusammenspiel der Valenz- und Konstruktionsgrammatik auf dem Feld der syntaktischen Analysen The interplay of valency grammar and construction grammar in syntactic analyses

  Many linguistic discussions have focused on the question whether construction grammar represents an alternative descriptive grammatical model to valency grammar. The aim of this paper is to evaluate the pros and cons of valency grammar-based and... mehr

   

  Many linguistic discussions have focused on the question whether construction grammar represents an alternative descriptive grammatical model to valency grammar. The aim of this paper is to evaluate the pros and cons of valency grammar-based and construction grammar-based models using actual linguistic data, demonstrating that both models are mutually complementary and thus represent a suitable framework for syntactic and semantic analysis.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: GiNDok
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Germanische Sprachen; Deutsch (430)
  Schlagworte: Valenzgrammatik; Konstruktionsgrammatik; Deutsch
  Lizenz:

  publikationen.ub.uni-frankfurt.de/home/index/help

  ;

  info:eu-repo/semantics/openAccess

 5. "Jelen přeplotil skok" : kontrastiver Vergleich von Wortspielen und idiomatischen Wortverbindungen Jelen přeplotil skok : contrastive comparison of wordplay and idiomatic phrases

  The article presents some of the outcomes of the contrastive comparison of the Czech original text and its German translation. It tries to show some hidden implications as well as many other peculiarities of wordplay and idiomatic phrases that a... mehr

   

  The article presents some of the outcomes of the contrastive comparison of the Czech original text and its German translation. It tries to show some hidden implications as well as many other peculiarities of wordplay and idiomatic phrases that a reader of the translated text may be deprived of.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: GiNDok
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Linguistik (410)
  Schlagworte: Literarische Übersetzung; Übersetzung; Wortspiel; Phraseologie
  Lizenz:

  publikationen.ub.uni-frankfurt.de/home/index/help

  ;

  info:eu-repo/semantics/openAccess