Suchen in GiNDok

Recherchieren Sie hier in allen Dokumenten, die auf GiNDok publiziert wurden.

Filtern nach
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Es wurden 13 Ergebnisse gefunden.

Zeige Ergebnisse 1 bis 5 von 13.

Sortieren

 1. Mündliche Überlieferung im Hultschiner Ländchen The oral folk tradition in the Hlučín region
  Erschienen: 28.09.2018

  Hlučín (formerly Hultschin) is now part of the Czech Republic, though the influence of the German language can be observed in the region's folk culture. Important names include August Scholtis, born in Bolatice, as well as other figures such as... mehr

   

  Hlučín (formerly Hultschin) is now part of the Czech Republic, though the influence of the German language can be observed in the region's folk culture. Important names include August Scholtis, born in Bolatice, as well as other figures such as Hermann Janosch, Alfons Hayduk, Karl-Ernst Schellhammer, Richard Kühnau, Georg Hyckel, Ferdinand Minsberg and Elfrieda Moser-Rath. The oral folk tradition in the region has mostly been passed down via folk songs, fairy-tales, legends and other narratives. These genres reflect various themes, related primarily to local personalities, castles and manor houses or events in specific villages.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: GiNDok
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Linguistik (410); Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Hultschiner Ländchen; Mündliche Überlieferung; Deutsch
  Lizenz:

  publikationen.ub.uni-frankfurt.de/home/index/help

  ;

  info:eu-repo/semantics/openAccess

 2. Die künstlerische Anabasis des Schriftstellers Max Ring : von der Peripherie des Hultschiner Ländchens zur preußischen Metropole The artistic anabasis of the writer Max Ring : from the periphery of the Hlučín region to the Prussian metropolis
  Erschienen: 12.10.2018

  Today the Hlučín (formerly Hultschin) region of Upper Silesia is part of the Czech Republic; for centuries Moravian (Czech), German and Polish linguistic and cultural communities lived side by side, with the German part of society playing the... mehr

   

  Today the Hlučín (formerly Hultschin) region of Upper Silesia is part of the Czech Republic; for centuries Moravian (Czech), German and Polish linguistic and cultural communities lived side by side, with the German part of society playing the dominant role. The multi-talented figure Max Ring was born in the Hlučín region; he was a doctor, writer, dramatist and journalist who was active in Upper Silesia and above all in Berlin. In his autobiographical work Erinnerungen Ring gives an account of his childhood in his home village, which was a liberal environment in both national and religious terms; he also describes social conditions in industrial Upper Silesia and the Bohemian milieu of Berlin's literary society. Das Hultschiner Ländchen ist heute ein Teil der Tschechischen Republik, in dem seit Jahrhunderten die mährischen/tschechischen, deutschen und polnischen sprachlichen und kulturellen Bevölkerungsgruppen zusammenlebten, wobei der deutsche Aspekt eine bestimmende Rolle spielte. In dieser Region wurde der vielseitig begabte Max Ring geboren, der als Arzt, Schriftsteller, Dramatiker und Journalist in Oberschlesien und vor allem in Berlin tätig war. In seinem autobiografischen Werk 'Erinnerungen' schildert Ring seine Kinderjahre im national und religiös liberalen Milieu des Heimatdorfes und die sozialen Verhältnisse im industriellen Oberschlesien genauso wie das Leben der Boheme in den Berliner literarischen Gesellschaften.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: GiNDok
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Ring, Max; Autobiografische Literatur; Hultschiner Ländchen
  Lizenz:

  publikationen.ub.uni-frankfurt.de/home/index/help

  ;

  info:eu-repo/semantics/openAccess

 3. Postmoderne Merkmale in der Schweizer Literatur am Beispiel Zoë Jennys Roman 'Das Blütenstaubzimmer'

  Postmodernì literatura se vyznačuje pluralitou moņnostì, charakteristickou pro dìla vznikajìcì na přelomu 21. stoletì. Jejich autoři usilujì o originalitu a individualitu své tvorby, coņ platì i pro ńvýcarské spisovatele. Představitelka nejmladńì... mehr

   

  Postmodernì literatura se vyznačuje pluralitou moņnostì, charakteristickou pro dìla vznikajìcì na přelomu 21. stoletì. Jejich autoři usilujì o originalitu a individualitu své tvorby, coņ platì i pro ńvýcarské spisovatele. Představitelka nejmladńì generace spisovatelů Zoe Jenny lìčì v autobiograficky zabarvené románové prvotině 'Das Blütrenstaubzimmer' bolestné zránì mladé hrdinky. Do jejìho literárnìho ztvárněnì se promìtajì jednotlivé znaky postmodernì literatury, z nichņ některé jsou podrobněji analyzovány. Postmodern literature is characterized by a plurality of possibilities; this is a typical feature of works being produced in the early 21st century. Authors strive for originality and individuality in their work, and Swiss writers are no exception. Zoë Jenny, a representative of the youngest generation of Swiss authors, writes of the painful growth to maturity of the young female hero in her partly autobiographical debut novel "Das Blütenstaubzimmer". Her work reflects various features of postmodern literature, several of which are analyzed in detail here.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: GiNDok
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Postmoderne; Schweiz; Literatur; Jenny, Zoë / Das Blütenstaubzimmer
  Lizenz:

  publikationen.ub.uni-frankfurt.de/home/index/help

  ;

  info:eu-repo/semantics/openAccess

 4. Die emotionalen Entbehrungen einer trostlosen Kindheit : Am Beispiel des Romans 'Ein Kind' von Thomas Bernhard

  Smutek jako jedna ze základních emocí podstatně ovlivňuje ţivot jedince. Emoce pŧsobí na budoucí jednání ĉlověka ve spoleĉnosti a mají vliv na vnímání okolního světa a jeho utváření. Někdo, kdo je smutný, hodnotí své okolí spíše kriticky a toto... mehr

   

  Smutek jako jedna ze základních emocí podstatně ovlivňuje ţivot jedince. Emoce pŧsobí na budoucí jednání ĉlověka ve spoleĉnosti a mají vliv na vnímání okolního světa a jeho utváření. Někdo, kdo je smutný, hodnotí své okolí spíše kriticky a toto negativní nazírání světa se pak odráţí v jeho postojích. Jedním z autorŧ, který reflektuje ve svém díle smutné záţitky z dětství, je rakouský spisovatel Thomas Bernhard. Ve svém románu "Ein Kind" líĉí emocionální izolaci a traumatické záţitky nechtěného dítěte. Sadness is one of the fundamental human emotions and has a major influence on the lives of individuals. Emotions affect the individual's social behaviour and influence the way in which individuals view the world. People who are sad tend towards more critical evaluations, and this negative view of the world is then reflected in their attitudes. The work of the Austrian author Thomas Bernhard reflects the emotional hardships of his childhood. In his novel "Ein Kind", Bernhard depicts the emotional isolation and traumatic experiences of an unwanted child.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: GiNDok
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Bernhard, Thomas / Ein Kind; Affekt <Motiv>; Literatur; Sprache; Deutsch
  Lizenz:

  publikationen.ub.uni-frankfurt.de/home/index/help

  ;

  info:eu-repo/semantics/openAccess

 5. Die Begegnung mit dem Tod als Inspiration des literarischen Schaffens : am Beispiel Thomas Hürlimanns Roman "Der grosse Kater" Setkání se smrtí jako inspirace literární tvorby : na příkladu románu Thomase Hürlimanna "Der grosse Kater" Meeting death as literary inspiration : the example of Thomas Hürlimann's novel "Der grosse Kater"

  Setkání se smrtí je jedním z témat, která jsou těsně spjata s literární tvorbou od jejich počátků. V sedmdesátých letech 20. století sděluje řada švýcarských spisovatelů otevřeně své privátní zážitky v autobiografických dílech, ve kterých nemá zůstat... mehr

   

  Setkání se smrtí je jedním z témat, která jsou těsně spjata s literární tvorbou od jejich počátků. V sedmdesátých letech 20. století sděluje řada švýcarských spisovatelů otevřeně své privátní zážitky v autobiografických dílech, ve kterých nemá zůstat nic zatajeno, tedy ani hrůza nemoci a smrti.

  Na konci osmdesátých a na počátku devadesátých let se hlásí o slovo mladá, zcela jinak orientovaná generace autorů. Pro jejich literaturu není typickým znakem jen odraz vnitřního světa, nýbrž i pokus spojit osobní život s veřejným zájmem. Jedním z představitelů této generace je Thomas Hürlimann. Švýcarská společnost a podmínky demokracie mu poskytují témata, která zpracovává ve stále nových variacích. V románu "Der grosse Kater" se prolínají dvě roviny. Veřejná, ve které jsou odhaleny praktiky politických šíbrů, a soukromá, která líčí bezmocnost rodiny, jež je nucena bezmocně přihlížet umírání dítěte. Obě roviny se setkávají ve styčném bodě, kterým je smrt. Smrt ovlivňuje rozhodující měrou životní osudy protagonistů a určuje jejich budoucí směřování. Meeting death has been a thematic preoccupation of literary works from the earliest times. In the 1970s many Swiss writers opened up their private experiences to readers in autobiographical texts which left nothing uncovered – not even the terror of illness and death. In the late 1980s and early 1990s a new generation came to the fore, with entirely different values. Their works are not typically reflections of inner worlds, but attempts to connect personal lives with the public interest. One representative of this generation is Thomas Hürlimann. His novel 'Der grosse Kater' interweaves two levels – the public and the private. Both meet at a single point, which is death.

   

  Export in Literaturverwaltung
  Hinweise zum Inhalt: kostenfrei
  Quelle: GiNDok
  Sprache: Deutsch
  Medientyp: Wissenschaftlicher Artikel
  Format: Online
  DDC Klassifikation: Literaturen germanischer Sprachen; Deutsche Literatur (830)
  Schlagworte: Hürlimann, Thomas; Tod <Motiv>; Inspiration; Literaturproduktion
  Lizenz:

  publikationen.ub.uni-frankfurt.de/home/index/help

  ;

  info:eu-repo/semantics/openAccess